Akty prawne

 • Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 roku – Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 – tekst jednolity – Prawo budowlane
 • Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku – Rozp. Min. Spr. Wew. i Adm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
 • PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.
 • PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.
 • PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.
 • PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 • PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.
 • PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
 • PN-87/B-02411 – – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.
 • PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
 • PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych.
 • PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.
 • PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)
 • PN-B-12007 – Pustaki do przewodów dymowych
 • PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.
 • PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
 • PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
 • PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Źródło: http://korporacjakominiarzy.pl/akty-prawne/

 

Drewniana pieczątka